Fooldal.html
EZEK VAGYUNKEzek_vagyunk.htmlEzek_vagyunk.htmlshapeimage_2_link_0
CSATLAKOZZONCsatlakozzon.htmlCsatlakozzon.htmlshapeimage_3_link_0
EZT TESSZÜKshapeimage_4_link_0
ITT VAGYUNKItt_vagyunk.htmlItt_vagyunk.htmlshapeimage_5_link_0
Fooldal.html
EZEK VAGYUNKEzek_vagyunk.htmlEzek_vagyunk.htmlshapeimage_7_link_0
CSATLAKOZZONCsatlakozzon.htmlCsatlakozzon.htmlshapeimage_8_link_0
EZT TESSZÜKshapeimage_9_link_0
ITT VAGYUNKItt_vagyunk.htmlItt_vagyunk.htmlshapeimage_10_link_0
 

Alapítványunk jelenleg az Össze-Tett Erő nevű projektjének megvalósításán dolgozik. Az elítéltek társadalomba történő beilleszkedésének elősegítése, újabb bűncselekmények elkövetésének megelőzése - különféle tanulási, egyéni és csoportos kompetenciafejlesztő programok megvalósításával, kliensekkel való segítő kapcsolat kialakításával - már a büntetés-végrehajtási intézetekben megkezdődik. A büntetés-végrehajtási intézetekből vagy a javítóintézetekből szabaduló személyek társadalomba való beilleszkedéséhez és az ehhez szükséges szociális feltételek megteremtéséhez az utógondozás során a pártfogó felügyelők nyújtanak segítséget. Ennek érdekében a büntetés-végrehajtási intézetből való szabadulás várható időpontja előtt legalább hat hónappal, a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás várható időpontja előtt legalább két hónappal megkezdődik az önkéntesen igénybe vehető börtönbeli, illetve a javítóintézeti pártfogolás. A pártfogó felügyelő természetesen akkor is segítséget nyújt az elítéltnek, ha azt a szabadulás után kéri.

A pártfogó felügyelet önálló intézkedésként nem jelenik meg, főként vádemelés elhalasztásához, próbára bocsátáshoz, felfüggesztett szabadságvesztéshez, kisebb részben feltételes szabadságra bocsátáshoz kapcsolódik. A pártfogó felügyelet elrendelésének akkor van helye, ha az elkövető rendszeres figyelemmel kísérése szükséges. A pártfogó felügyelők a felügyeletet individualizált tervek alapján hajtják végre, amelyben az eset sajátosságaihoz igazodóan határozzák meg a kontroll és a segítő funkció intenzitását, a bűnismétléshez vezető okok kezelésére alkalmas beavatkozásokat, az egyéni és csoportos esetkezelés eszközeit.

A pártfogó felügyelet végrehajtása során nagy jelentősége van a magatartási szabályoknak. A pártfogó felügyelet alatt álló köteles a jogszabályban meghatározott (pl. jelentkezési kötelezettség a pártfogó felügyelőnél, munkaképes pártfogolt esetén munkavégzési kötelezettség) és a bíróság/ügyész határozatában előírt külön magatartási szabályokat, kötelezettségeket megtartani, a pártfogó felügyelővel rendszeresen kapcsolatot tartani, továbbá az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadni. Az utógondozás céljainak elérése érdekében biztosítani kell az elítélt megfelelő tájékoztatását lehetőségeiről és azok megvalósításának szabályairól (például az esetleg elveszett iratai pótlása, szükség szerinti egészségügyi, szociális intézményi ellátásának vagy elhelyezésének előmozdítása, munkavégzés, tanulmányok folytatása, letelepedésének, szállásának vagy lakhatásának biztosítása, tanácsadó vagy felvilágosító programon való részvételének előmozdítása). Emellett fel kell készíteni az elítélt családját, gondozóját a szabaduló lehetőség szerinti visszafogadására. A szabadult elítélt segítséget és támogatást kérhet például a munkába állásához, a letelepedéshez, szállás biztosításához, a megkezdett tanulmányai folytatásához, a gyógykezeléshez.

A tapasztalatok szerint a szabadságukban korlátozott elítéltek/növendékek szívesen kérik az utógondozó támogatását, de szabadulásuk/elbocsátásuk után erre – jellemzően a kontrolltól való félelmük miatt – nem tartanak igényt. 2009-ben a büntetés-végrehajtási intézetekben történő utógondozások száma 3374 fő volt, ebből a szabadulási időszakban csupán 247 fő élt ezzel a lehetőséggel. Így a szabadulásukat követő különösen érzékeny időszakban támogatás nélkül maradtak.

A projekt megvalósításában konzorciumi partnerünk a Budapesti Fegyház és Börtön.


Alapítványunk 2012 októberében kezdte meg a TÁMOP-1.4.1. program keretében az Élhető Élettér című projektjének megvalósítását.

A projekt elsődleges és reményeink szerint hosszú távú célja, hogy 24 hátrányos helyzetű (hajléktalan, állami gondozott, roma, alacsony jövedelmű̋, gyenge társadalmi kapcsolatokkal bíró) honfitársunkat piacképes szakmához juttassuk, s ezen idő̋ben olyan szolgáltatásokkal álljunk rendelkezésükre, melyek mentális állapotukat érdemben javítja, kognitív képességeiket erősíti, önbizalmukat növeli, a hozzájárul, hogy elhelyezkedjenek a munkaerő̋piacon, állásukat tartósan megőrizzék. A projekt tagjai – létszámukból adódóan is – a tanulmányaikat kísérő gyakorlati időben bizonyára érezhető̋ segítséget adnak azoknak a szociális ellátó intézményeknek, ahol ugyan a munkatapasztalat és szakmai ismeretek megszerzése érdekében tevékenykednek, de minden bizonnyal hozzáadott értéket is képvisel majd jelenlétük az idős gondozás, ellátás terén. Az OKJ-s bizonyítvány megszerzését követően – felméréseink szerint – módjuk lesz elhelyezkedni a fővárosban, az agglomerációban, vagy esetleg egy távolabbi régióban, de ha ez kellő̋ számú álláshely hiányában mégsem így lenne, úgy támaszkodhatnak a program során megszerzett német alapfokú nyelvtudásukra, megpróbálhatják tudásukat, szakmai ismereteiket Európa német nyelvű területein kamatoztatni. Ugyancsak a mind sikeresebb munkavállalást hivatott segíteni az a programelem, melynek nyomán számítógépes ismeretekre tesznek szert. Célunk, hogy adatok, információk rögzítésére, továbbítására, a világháló alkalmazására megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek.

A toborzás, tájékoztatást és kiválasztást követően a programba bekerülő személyek külső képző cég által szervezett 6 hónapos szociális gondozó és ápoló OKJ tanfolyamon vesznek részt. A tanfolyam elméleti része heti 1-1 napot vesz igénybe, emellett párhuzamosan lehetőség nyílik a résztvevők különféle kompetenciáinak fejlesztésére is. Az OKJ-s képzés beindulását követően az Alapítvány is megkezdi 30 órás, akkreditált Munkaorientációs és Kulcsképesség-fejlesztő Tréningjének megvalósítását. A tréning során a résztvevők módszertani útmutatót kapnak arra, hogy hogyan segítsék rászoruló embertársaikat az álláskeresésben, hogyan kereshetnek célirányosan, igényeiknek megfelelően állást, hogyan készítsenek sikeres önéletrajzot, kísérő levelet, hogyan válasszák ki a megfelelő álláshirdetéseket, hogyan váljanak képessé a leendő munkaadójukkal történő hatékony telefonos, illetve személyes kommunikációra, hogyan kössék a lehető legkedvezőbb béralkut, milyen legális munkára irányuló jogviszonyok, formák léteznek, milyen a megfelelő munkaszerződés, hogyan illeszkedjenek be megszerzett munkahelyük közösségébe, és hogyan tartsák meg minél tovább azt. Az OKJ követelményrendszerének megfelelően a résztvevőknek 500 óra gyakorlatot kell eltölteniük valamilyen szociális intézményben.

Ezt tesszük

A célcsoport

A projekttel elsősorban azokat a 18-35 éves fiatalokat szeretnénk elérni, akik a Budapesti Fegyház és Börtönben töltik jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetésüket, de 3 hónap múlva szabadulni fognak, vagy feltételes szabadságra kerülnek, illetve azok, akik Budapesten és környékén állnak pártfogó felügyelet hatálya alatt. Az ő részvételük mellett szükségesnek tartjuk a büntetés végrehajtásban dolgozó szakemberek, az Igazságügyi Hivatal munkatársai, valamint ilyen területen tevékenykedő önkéntesek számára is bemutatni, hogy az Alapítvány munkaorientációs tevékenysége, programjai hogyan segíthetik, egészíthetik ki a szabadulás utáni utógondozást, pártfogó felügyelői támogatást.

Az Alapítvány ügyfélkörének (hajléktalanok, állami gondozottak) egy része volt már börtönben, javítóintézetben és sokan még jelenleg is pártfogó felügyelet alatt állnak. A velük folytatott munka során azt tapasztaltuk, hogy a pártfogó felügyeletet elsősorban ellenőrző hatóságként kezelik, így az ott felkínált utógondozási lehetőséget nem használják ki. Pedig szükségük, és igényük is lenne a szabadulásukat követő időszakban a problémaorientált egyéni segítségnyújtásra csoportos, illetve egyéni tanácsadásokkal a társadalmi beilleszkedésük motiválása, illetve a visszaesés, bűnismétlés megakadályozása érdekében. A hétköznapi életbe visszakerülve szűkös anyagi kerettel, a bent eltöltött idő miatt kicsit irreális elképzelésekkel, sokszor családi támogatás, baráti segítség nélkül kell további életük feltételeit megteremteni, új célokat kitűzni és megvalósítani, szállást, ellátás, munkahelyet találni. Számukra az Alapítvány által nyújtott munkaorientációs szolgáltatások, az egyéni szociális munka és az esetleges lakhatási támogatás tud segítséget nyújtani.

A célcsoport

A program közvetlen célcsoportját azon munkanélküli, hátrányos helyzetű személyek alkotják, akik jelentkeznek a programba, és vállalják, hogy a kötelező oktatásokat követően szociális gondozó státuszban munkába állnak. Megfelelnek a későbbi munkakörükben elvárt munka-alkalmassági, egészségügyi, mentális és erkölcsi kritériumoknak. Hajlandóak és képesek a szükséges szakmai ismeretek elsajátítására, részt vesznek az elméleti és gyakorlati oktatásokon, eredményes szociális gondozó-, ápoló OKJ-s vizsgát tesznek, és ezen túlmenően munkaorientációs, kommunikációs, közösségfejlesztési ismereteket is szereznek, majd mindezek után munkába is állnak ebben a szférában.

A közvetett célcsoportot azon idős, beteg, vagy szociális krízisben lévő egyének, családok alkotják, akiknek a közvetlen célcsoport munkája során segítséget, támogatást nyújt, tanácsot ad, vagy hozzájárul a korral, betegséggel, krízissel járó nehézségek elviselésében vagy leküzdésében.